Solarpark Ohorn

 

Betreiber: sol fortis GmbH & Co. PV-Projekt V KG

Investor: sol fortis GmbH & Co. PV-Projekt V KG

Standort: Am kurzen Flügel / Bohmener Weg, D-01896 Ohorn

 

Anlagengröße: 1.069,2 kWp

 

Module: 6.210 ASTROenergy CHSM5001 110W

3.861 NexPower 100AT 100 W

 

Wechselrichter: 1 KACO Zentralwechselrichter